WPWB – Statut

 

STATUT
Wolnych Polaków w Wielkiej Brytanii

I Postanowienia Ogólne

§ 1 Organizacja Wolni Polacy w Wielkiej Brytanii, zwane dalej WPWB, powstała 26 stycznia 2013 r. na Zjeździe w Londynie. Statut wtedy został wprowadzony w życie. 

§ 2 Jest oddziałem Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii, zwanej dalej PWWB. WPWB posiada osobny Statut, strukturę administracyjną, konto bankowe i stronę internetową www.pwwb.co.uk/pages/WPWB i Facebook PWWB – WPWB.

§ 3 Siedzibą WPWB jest Londyn. 

§ 4 Terenem działania WPWB jest cały świat (nie wyłączając Polski) z zachowaniem przepisów prawa miejscowego, ze szczególnym uzwględnieniem Wielkiej Brytanii.

§ 5 WPWB jest powołana na czas nieokreślony.

 
II Cele i sposoby ich realizacji

§ 6 WPWB jest partią polityczną. Leży na środku spektrumu politycznego, więc nie jest z prawicy, ani z lewicy, a zwłaszcza nie popiera ani faszystów, ani komunistów, ani ich kolaborantów.

§ 7 WPWB nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie ma obowiązku materialnego wspierania członków.  

§ 8 Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych.


III Członkowie


§ 9
Członkami WPWB mogą być osoby fizyczne i prawne. WPWB posiada członków zwyczajnych i wspierających. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi WPWB.

§ 10 Członkiem zwyczajnym WPWB może być każda osoba fizyczna, która zgłosi się do WPWB, i zostanie zakceptowana. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia zgłoszenia. Członek zwyczajny musi być osobą niezaangażowaną w przeszłości we współpracę (zwłaszcza agenturalną) z faszyzmem lub komunizmem.

§ 11 Członek zwyczajny ma prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz WPWB, w zmiany do Statuta, i zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. Może brać udział w zebraniach, przemarszach, wykładach oraz imprezach zorganizowanych przez WPWB.

§ 12 Członek zwyczajny ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz WPWB. Musi też Zarządowi przekazać swój adres emailowy, i traktować emaile otrzymane na ten adres jako ważne komunikaty WPWB.

§ 13 Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna. Nie może głosować, ale może brać udział we wszystkich działaniach WPWB (włącznie z braniem udziału w głosowaniu jako doradca).

§ 14 Członkowstwo WPWB ustaje na skutek:

– dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przyzależności do WPWB wysłanej do Zarządu,

– wykluczenie przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz WPWB,

– śmierć członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

IV Władze 

§ 15 Władzami WPWB sa: Walne Zebranie członków zwyczajnych, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 16 Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Zbiera się corocznie w terminie ustalanym przez Zarząd. Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni i wspierający. Walne Zebranie prowadzą wybrani przez ogół zgromadzonych: przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania (nie powinny to być osoby wchodzące w skład podlegającego absolutorium Zarządu WPWB).

§ 17 Na życzenie Komisji Rezwizyjnej, Honorowego Prezesa, ponad połowy członków Zarządu lub jedna trzecia członków zwyczajnych może być zwołane w 30 dni Nadzwyczajne Zebranie.

§ 18 Uprawomocnienie Walnego Zebrania wymaga:
– powiadomienia emailowo wszystkich członków WPWB o zebraniu co najmniej dwa tygodnie przed zebraniem,
– obecności przynajmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych WPWB.

§ 19 W przypadku niedojścia Walnego Zebrania do skutku z braku quorum drugi termin wyznaczany jest pół godziny po terminie pierwszego. Zwołane w drugim terminie przebiega przy liczbie przybyłych na Zebranie.

§ 20 Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów (pięćdzięsiąt procent plus jeden) w głosowaniu obecnych i upoważnionych do głosowania w imieniu nieobecnych. Do głosowania upoważnieni są członkowie zwyczajni WPWB. Każdy obecny na Zebraniu członek zwyczajny oprócz własnego głosu może rozporządzać dwoma upoważnieniami do głosowania przekazanymi przez członków nie mogących przybyć na zebranie. Członkowie ustępującego Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium.

§ 21 Głosowanie jest jawne, ale Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 22 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

– przyjęcie sprawozdania z poprzedniego Walnego Zebrania,

– wysłuchanie, rozpatryawnie i zatwierdzenia sprawozdań Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, i Komisji Rewizyjnej,

– udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– wybór Prezesa i członków Zarządu oprócz Honorowego Prezesa, trzech członków Komisji Rewizyjnej,

– określenie głównych kierunków działań,

– uchwalenia zmiany statutu,

– ustalenia wysokości składek członkowskich,                                                           

– decyzja o likwidacji WPWB i przenaczenia jego majątku.

§ 23 Zarząd WPWB jest wybierany spośród członków zwyczajnych.

§ 24 Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością WPWB zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i reprezentuje WPWB na zewnątrz.

§ 25 Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, Sekretarza ds. Członkowskich i Redaktor jak i Honorowego Prezesa. Jeden członek Zarządu może pełnić więcej niż jedną funkcję; wtedy ma więcej niż jeden głos w decyzjach Zarządu.

§ 26 Każdy członek Zarządu ma własną funkcję:

– Prezes reprezentuje WPWB, koordynuje pracę Zarządu i kieruje staraniami o środki finansowe; jest wybierny przez Walne Zebranie imiennie,                   

– Wiceprezes zastępuje w razie potrzeby Prezesa,                                                   

– Sekretarz Generalny załatwia sprawy administracyjne, czuwa nad wzkonaniem uchwał Zarządu, protokuje Zebrania Zarządu i przygotowuje sprawozdania z działalności WPWB na Walne Zebranie,                                        

– Skarbnik czuwa nad finansami WPWB i prowadzi księgowość; też przygotowuje sprawozdanie finansowe na Walne Zebranie,                                   

– Sekretarz ds. Członkowskich wprowadza i rejestruje członków lub odwołuje ich oraz szuka nowych,                                                                                                      

– Redaktor czuwa nad witrynami i wszystkimi publikacjami WPWB,                  

– Honorowy Prezes reprezentuje PWWB.   

§ 27 Honorowy Prezes jest wybrany przez PWWB; musi być członkiem zwyczajnym WPWB. Ma stanowisko zwykłego członka Zarządu, a nie Prezesa. Może wetować dany wydatek uzgadniany przez Zarząd, jeżeli WPWB z pomocą PWWB nie ma funduszów, aby go zrealizować. 

§28 Zarząd:                                                                                                                                    

– kieruje bieżącą pracą organizacji,                                                                                 

– realizuje uchwały Walnego Zebrania, 

– zarządza majątkiem WPWB,

– planuje i prowadzi finasowe działania,

– reprezentuje WPWB na zewnątrz i działa w jego imieniu,

– przjymuje i wyklucza członków WPWB,

– zwoływuje zwykłe zebrania Zarządu i Walne Zebrania.

§ 29 Zarząd musi się spotykać conajmniej raz na kwartał.

§ 30 Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie trzech osób na Walnym Zebraniu celem prowadzania kontroli działalności WPWB. Komisja ustala własny regulamin. Raz w ciągu roku na Walnym Zebraniu przedstawia wyniki kontroli w formie protókołu podpisanego przez co najmniej dwóch członków Komisji. Na Walnym Zebraniu zgłasza wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zasiadanie w Zarządzie WPWB wyklucza członkostwo w Komisji Rewizyjnej.
 

V Finanse

§ 31 Źródłami powstania majątku WPWB są dotacje, darowizny, zapisy i spadki. Moga być od osób fizycznych lub prawnych, zwłaszcza państwowych i firm prywatnych.

§ 32 PWWB wspomaga finansowo WPWB, jeżeli pięniądze na realizację danej decyzji Zarządu nie wystarczą, a przedtem tej decyzji Honorowy Prezes nie wetował. Zarząd później musi zwrócić tę dopłatę, kiedy zaistnieją wystarzcające fundusze.

§ 33 Wszelkie środki pieniężne WPWB mogą byc przechowane wyłącznie na koncie WPWB.

§ 34 Każdy wydatek musi miec trzy podpisy: Prezesa lub Skarbnika, innego członka Zarządu i Honorowego Prezesa.

§ 35 WPWB prowadzi wszystkie finansowe działania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36 WPWB nie zbiera składek członkowskich, ale być może będzie zbierać w przyszłości za zgodą Walnego Zebrania.

VI Działalność polityczna

§ 37 Cel działania politycznie jest, żeby Polska miała przyjemną samodzielną przyszłość. To nie wyklucza byciem w więszej wspólnocie, np, UE.  
 
§ 38 WPWB może kandydować we wyborach na każdym pozomie państwa, czyli od gmin do rządu.
 
§ 39 WPWB musi rządzić zgodnie z statutem i ideologią WPWB oraz przepisach miejscowych.
 
§ 40 Każdy zwyczajny członek WPWB może zostać z jego zgodą kandydatem na stanowisko polityczne w państwie, czyli od gmin do rządu .
 
§ 41 Członek zwyczajny WPWB, który jest na stanowsku politycznym w państwie, musi rządzić zgodnie z statutem i ideologią WPWB oraz przepisach miejscowych.

 
VII Postanowienia końcowe

 
§ 42 Uchwała o rozwiązaniu WPWB podejmowana jest na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów ze zgodą przedstawiciela PWWB.