STATUT
Związek Kombatantów i Rodzin

Rozdział I Przepisy Ogólne

Art. I Nazwa, teren, działalność, siedziba.
 
§ 1 Organizacja nosi nazwę: Związek Kombatantów i Rodzin. W dalszym ciągu niniejszego statutu używa się nazwy ZKR. Została powołana do życia 2 kwietnia 2013 r. w Londynie przez Polską Wspólnotę w Wielkiej Brytanni, zwanej dalej PWWB, jako jeden z jej części działalności.

§ 2 Terenem działalności jest cały świat (nie wyłączając Polski) z zachowaniem przepisów prawa miejscowego, ze szczególnym uzwględnieniem Wielkiej Brytanii.

§ 3 Siedzibą ZKR jest Londyn. Zmiana siedziby może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu ZKR. W nagłym przypadku czasową zmianę siedziby może postanowić Zarząd ZKR.

Art. II. Cel , Charakter i środki działania
 
§ 1 Celem ZKR jest zespolenie wysiłków dla dobra Polski i ogółu członków w dziedzinie ideowej i kulturalnej.
§ 2 ZKR ma na celu w dziedzinie ideowej:
- utrzymanie i realizację wsród społeczeństw polskiego i innych narodów świata idei niepodległej i wolnej Polski
- umacnianie spoistości narodowej i podtrzymywanie wśród członków koleżeństwa oraza więzi tradycji zespołowych w czasie walk o niepodległość
- współpracę z kombatantami innych narodów w utrzymywaniu przyjaźni miedzynarodowej w ramach krzewienia tych ideałow za które byli kombatanci oddawali życie
- uzyskanie dla kombatantów polskich równych praw z kombatantami państw ich zamieszkania
- obronę i szerzenie prawdy historycznej o wkładzie i udziale polskim w światowej historii.
§ 3 ZKR ma na celu w dziedzinie kulturalnej:
- uczestnictwo w życiu kulturalno–oświatowym Polaków
- popieranie wśród ogólu Polaków, a w szczególności wśród młodego pokolenia twórczego i dynamicznego ruch kulturalnego, opartego na tradycji narodowej
- zaspakajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych członków ZKR i ich Rodzin
§ 4 ZKR jest organizacją społeczną o charakterze samopomocowym opartą o zasady powszechności i demokracji.
§ 5 Podstawą kierowania działalnością ZKR stanowi opoarta o prawo wola ogółu członków wyrażona w sposób przewidziany w Statucie.
§ 6 ZKR realizuje swoje cele poprzez:
- współdziałanie członków
- dzałalność władz oraz organów i instytucji powołanych do wykonywania poszczególnuch zadań
- współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami polskimi i obcymi.
§ 7 ZKR jest organizacją społeczną, która
nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 8 Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków; jednak do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych.

Rozdział III Członkowie

Art. III Przyjmowanie członków
 
§ 1 Członkowie ZKR dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 2 Członkiem zwyczajnym może być:
- każdy były żołnierz Polskich sił Zbrojnych na Zachodzie
- każdy Polak lub Polska, którzy ukończyli 18 lat i wyrażają wolę przestrzegania przepisów Statutu ZKR
- każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który brał udział w walce o niepodległość Polski.
§ 3 O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd ZKR na podstawie pisemnej deklaracji złozonej przez kandydata, dokumentów i opinii własnej.
§ 4 Członkiem wspierającym może być każda osoba, która zostanie przyjęta przez Zarząd ZKR.
§ 5 Członkiem honorowym może być każda osoba przyjęta przez Zarząd, która nie może spełnić powyższych warunków.
 
Art. IV. Prawa i obowiązki członków
 
§ 1 Członek zwyczajny posiada:
- czynne i bierne prawo wyborcze do władz ZKR
- prawo uczestniczenia we wszystkich inicjatywach wynikających z realizacji celów.
§ 2 Członek zwyczajny jest zobowiązany:
- do przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i regulaminów na ich podstawie opracowanych
- brać czynny udziała w pracach ZKR
- przestrzegać solidarności organizacyjnej i zasad koleżeństwa w stosunkach między członkami
- płacić regularnie składkę członkowską.
§ 3 Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz ZKR.
§ 4 Członkowie ZKR nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy na rzecz organizacji z wyjątkiem zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Członkowie ZKR mogą otrzymać zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywanymi zadaniami, w wysokości określonej przez kompetentne władz w ZKR.
 
Art. V Zawieszenie w prawach członka
 
§ 1 Zawieszenie w prawach członka następuje:
- automatycznie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniau składek członkowskich ponad 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu pisemnym
- decyzją Zarządu z powodu poważnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków lub przepisów Stautu.
§ 2 Orzeczenie o skreśleniu członka wskutek wyjścia na jaw okoliczności, które czynią nieważnym jego przyjęcie do ZKR lub popełnienie przestępstwa hańbiącego. O wykluczeniu decyduje Zarząd ZKR.
§ 3 Odwołanie od orzeczenia o wykluczeniu członka może być wniesione z powodu:
- nie uwzględnienia przez Zarząd okoliczności istotnych dla oceny winy lub wymiaru kary
- naruszenia przez Zarząd istotnych zasad postępowania
- wymiaru kary.
§ 4 Prawomocne orzeczenie o wykluczeniu członka z ZKR może być podane do publicznej wiadomości.
§ 5 Orzeczenie o wykluczeniu wchodzi w życie z dniem wydania orzeczenia przez Zarząd.
 

Rozdział IV Organizacja ZKR

Art. VII Postanowienia ogólne

§ 1 ZKR jest organizacją samodzielną.

 

Art. VIII Struktura władz
 
§ 1 Władzami ZKR są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.
§ 2 Władze ZKR są wieloosobowe i pochodzą z wyboru w głosowaniu przeprowadzonym na podstawie postanowień Statutu. Do Zarządu ZKR może być wybrany członek zwyczajny organizacji, który należy do niej conajmniej od trzech miesięcy.
 
Art. IX Walny Zjazd ZKR
 
§ 1 Walny Zjazd jest najwyższą władzą w ZKR.
§ 2 Walny Zjazd może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
§ 3 W Zjęździe mają prawo brać udział
- członkowie zwyczajni
- członkowie wspierajacy i honorowi.
§ 3 Udział w Walnym Zjeździe przez pełnomocników jest niedopuszczalny.
§ 4 Zawiadomienie wszystkich członków przez Zarząd musi nastąpić conajmniej na tydzień przed terminem, musi zawierać porządek dzienny, wszystkie wnioski i przyponienie o ewentualnych zaległościach w składkach, ponieważ zalegający nie mogą brać udziału w obradach i głosowaniu.
§ 5 Obecność conajmniej połowy członków, co stanowi quorum zebrania.
§ 6 W przypadku nie dojścia do skutku zebrania zwołanego w pierwszym terminie z braku quorum, wtedy zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość członków obecnych. Drugi termin powinien być podany przy zawiadomieniu o zwołaniu zebrania i musi być wyznaczony co najmniej w pół godziny po pierwszym terminie.
§ 7 Uchwały zapadają większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej , która musi być powzięta 2/3 głosów w obecności ½ ogólnej ilości członków, tj. likwidacji ZKR.
§ 8 Do prowadzenia obrad, Walny Zjazd wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, który powołuje do pomocy przy prowadzeniu go sekretarza i asesora.
§ 9 Zwyczajny Zjazd odbywa się co roku w październiku.
§ 10 Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu należy:
- zmiany przepisów statutowych
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności organizacji i Komisji Rewizyjnej
- uchwalenie absolutorium ustepującemu Zarządowi
- uchwalenie planu pracy i działalności organizacji
- wybór władz organizacji na nsatępny rok
- ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich
- uchwalenie innych wniosków o postulatów zgłaszanych przez członków.
§ 11 Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub też na żadanie 1/5 liczby członków lub Komisji Rewizyjnej. W tych wypadkach musi być on zwołany w terminie do 2 tygodni od momentu złożenia żądania.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu mogą być wyłącznie sprawy, dla których został on zwołany.

Art. X Przepisy wyborcze
 
§ 1 Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane na Zwyczajnym Zjeździe na okres jednego roku.
§ 2 Władze ZKR lub ich poszczególni członkowie mogą być odwołani w ciągu kadencji przez Nadzwyczajny Walny Zjazd drogą uchwalenia votum nieufności.
§ 3 W razie potrzeby Walny Zjazd może przeprowadzić wybory uzupełniającedo władz w ciągu trwania kadencji i na okres Zwyczajnego Walnego Zjazdu.
§ 4 Wybory są tajne. W przypadku jednak kandydatów nie przkraczających liczby funkcjido obsadzenia- wybory dokonywane są jawnie, o ole nikt z obecnych nie zażada tajności.
§ 5 Wybrany Zarząd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zjazdem, stanowiącym najwyższą władzę.
§ 6 Nikt z członków nie może sprawować 2 funkcji w Zarządzie jednocześnie.

Art. XI Zarząd

§ 1 Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i do 4 członków Zarządu bez stanowiska. Sekretarz pełni funkcję Wiceprezesa.
§ 2 Wyboru Zarządu dokonuje Walny Zjazd według przepisów niniejszego Statutu.
§ 3 Wybór Prezesa musi być dokonany w osobnym głosowaniu
§ 4 Przedstawiciel PWWB musi być członkiem Zarządu ZKR, chociaż nie musi posiadać stanowiska.
§ 5 Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz. Na żądanie jednak 2 członków , Prezes jest zobowiązany zwołać zebranie Zarządu w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia. W przypadku przekroczenia tego terminu, prawo zwołania zebrania Zarządu przechodzi na wnioskujących.
§ 6 W zebraniach Zarządu mają prawo brać udział na zasadach delegacji bez prawa głosowania, - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
§ 7 Zebraniom Zarzadu przewodniczy Prezes organizacji , a w razie jego nieobecności Sekretarz. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy ilości członków Zarządu. W razie równości liczby głosów ma decydujący głos przewodniczącego zebrania.
§ 8 Do zadań Zarządu nalezy:
- realizowanie zadań i celów ZKR przewidzianych w art.II niniejszego Statutu
- zwoływanie zebrań i Zjazdów ZKR
- kierowanie całokształtem działalności ZKR
- układanie planu pracy i preliminarza budżetowego
- gospodarowanie majątkiem ZKR
- składanie sprawozdań z działalnością
- realizowanie uchwał i postanowień Walnego Zjazdu
- przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie lub wykluczanie członków w ramach uprawnień niniejszego Statutu.
 
Art. XII Komisja Rewizyjna
 
§ 1 Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i ewentualnie 2 członków. Wyboru dokonuje Walny Zjazd ZKR wg. Przepisów statutowych.
§ 2 Komisja Rewizyjna jest zobowiązana prowazić kontrolę działalności finansowej Zarządu, conajmniej raz w roku ma prawo dokonać kontroli w dowolnym czasie.
§ 3 Wyniki kontroli za okres kadencji 1 roku Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie Walnemu Zjazdowi w formie protokółu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 4 Przewodniczący lub delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjne ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu , bez prawa głosowania.
  
 

Rozdział IV Majątek ZKR

Art. XIII Postanowienia ogólne


§ 1 Majątek ZKR służy realizacji wspólnych celów statutowych.
§ 2 Na działalność swą ZKR czerpie środki:
- ze składek członkowskich i innych opłat organizacyjnych
- z darów i zapisów
- z wpływów z imprez przez siebie organizowanych
- z dotacji
                                                                           
- z PWWB                                                                                               - z innych źródeł.


Art. XIV Zabezpieczenia majątku ZKR

§ 1 W celu zabezpieczenia istnienia i ciągłości pracy ZKR swoje fundusze zabezpiecza lokując je w Banku.
§ 2 Fundusz ZKR lokowany jest w bankach, nieruchomościach, papierach wartościowych, przedsiębiorstwach itp., które z dochodów tych i oprocentowania zapewniają środki na działalność ZKR.
§ 3 Budżet i wszelkie poczynania finansowe ZKR muszą być uzgadniane z przedstawicielem PWWB.  
 
Rozdział V Postanowienia Końcowe
 
Art. XV Afiliacja innych organizacji

§ 1 Inne oddziały ZKR mogą być sfederowane lub afiliowane jako organizacje o podobnych celach jak ZKR.
§ 2 Umowę o federacji lub afiliacji zawiera Zarząd.
§ 3 Umowa tego rodzaju wymaga zgody PWWB.
§ 4 Umowa o afiliacją powinna zawierać:
- zgodność założeń ideologicznych
- zakres współpracy
- sposób powiązania organizacyjnego
- wzajemne prawa i obowiązki zarówno organizacji jak i jej członków.

 
Art. XVI Likwidacja ZKR
 
§ 1 Likwidacja ZKR następuje na podstawie Uchwały specjalnie powziętej w tym celu przez Walny Zjazd ZKR, który postanawia jednocześnie o sposobie przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu majątku.
§ 2 Likwidacja ZKR nastąpi za zgodą i przy udziale przedstawiciela PWWB.

 
Powered by Website Baker